Home » Places of sales » Pavlodar OTD

Pavlodar OTD

 

Name Address
1"Dartelecom" LLCPavlodar, North idustrial zone
2PF "Kazpost" JSC50, Satpayev, Pavlodar
3Post and telegraph office 1204, Kutuzov St., Pavlodar
4post and telegraph office 2
54, Toraigyrov St., Pavlodar
5post and telegraph office 3
82, Tolstogo St., Pavlodar
6post and telegraph office 1158, Kamzina St., Pavlodar
7Baizakov Entrepreneur16, Katayev St., Pavlodar