Home » Places of sales » Almaty OTD

Almaty OTD

 

NameAddress
1Raushan Bagasheva Entreprenur
Alakol disctrict, Usharal, 76, Konayev St.
2"Kazpost" JSC53, Tauelsizdik St., Taldykorgan
3"Kurmasheva" MSB137, Akyn Sara St., Taldykorgan
4Ten Entrepreneur57, Kabanbay batyr St., Ushtobe
5"Balmuzdak" shop2, Kabanbay batyr St., Balpyk bi village, Koksuskiy region
6"ATAMEKEN" Cafe28, Terekty/Issamberlin St., Balpyk bi village, Koksusky region
7"Zhakypbekov" Entrepreneur36, Myrzabekov St., Koksusky region
8Business center97, Yeskeldy bi St., Yeskeldy region
9MSB3, Zheltoksan St., Dzhansugurov village, Aksusky region
10Shop10, Shavrov St., Dzhansugurov village, Aksusky region
11MSB111, Zhibek Zholy St., Shelek village, Yenbekshikazakhski region
12MSB2, Muratbayev St., Shelek village, Yenbekshikazakhsky region
13MSB109 A, Abai St., Yessik village, Yenbekshikazakhsky region
14Central marketCentral market, Sarkand
15Shop100, Kunayev St., Sarkand
16ShopKoilyk village, Sarkand region
17CafeAkniet cafe, Sarkand
18Recreation zone
Lepsy village, Sarkand region
19Kazpost JSC
114, Taulsizdik St., Sarkand
20Shop95, Lenin St., Kaskelen
21Shop84, Makashev St., Kaskelen
22"Tan" cafe
47, Mira St., Kaskelen
23Shop47, KalininSt., Chemolgan st., Karassay region
24
MSC (public telephone)Irgeli (MSB) village, Karassay region
25
MSC (public telephone)80, Abylai khan St., (MSB), Kaskelen
26Cafe48, Abylai khan St., Kaskelen
27Shop62, Kirov St., Chemolgan village, Karassay region
28Shop16, Mira St., apt.4, Kaskelen
29ShopShosseinaya St., Chemolgan st., Karassay region
30Shop8, Shkolnaya St., Yekpendy village, Karassay region
31Shop1, Mira St., Kaskelen
32ShopChemolgan village, Karassay region
33Shop10, Fruktovaya St., Almalybak village, Karassay region
34ShopKulyashi village, Karassay region
35Shop50 let Kaz SSR village, Karassay region
36Shop1, Centralnaya (MSB) St., Chemolgan st., Karassay region
37Postal compartment RUPS80, Abylai khan St., Kaskelen
38Alpiy telecom (MSB) public telephone80, Abylai khan St., Kaskelen
39Kazpost JSC 1 postal telegraph office
303, Kunayev St., Tekeli
40Kazpost JSC 4 postal telegraph office24, Lunocharskogo St., Tekeli
41Kazpost JSC 5 postal telegraph office29, Kerimbeka, Tekeli